Type alias DistanceFn

DistanceFn: ((pointA, pointB) => number)

Type declaration

  • (pointA, pointB): number
  • Parameters

   • pointA: number[]
   • pointB: number[]

   Returns number